Handelsrecht

België kent een afzonderlijk handelsrecht. Voor een welomschreven categorie van handelaars of daden van koophandel geldt een afzonderlijk wetboek van koophandel. Over het algemeen is de bewijsvoering onder handelaars soepeler en gemakkelijker. Er zijn afzonderlijke rechtbanken van koophandel, ook handelsrechtbanken genoemd.


De faillissementswet is enkel van toepassing op handelaars, en enkel zij kunnen failliet verklaard worden onder Belgisch recht. Voor niet-handelaars bestaat een alternatieve insolventieprocedure, de collectieve schuldenregeling. De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen verleent handelaars ook toegang tot bepaalde beschermingsmaatregelen tegenover schuldeisers, al staan deze ook open voor bepaalde juridische personen die strikt genomen geen handelaar zijn.

Het handelsregister valt onder deze regelgeving en oorspronkelijk ook de boekhoudwetgeving.

Een nauwkeurige opsomming van wat handelaars zijn wordt gegeven in de eerste artikelen van het Belgische Wetboek van Koophandel. Het wetboek spreekt overigens nog vankooplieden. Zeer vereenvoudigd komt het hier op neer dat industrie (de secundaire sector) en handel (de tertiaire sector) onder het handelsrecht vallen, terwijl landbouw, mijnbouw en visserij (de primaire sector) alsook de vrije beroepen onder het burgerlijk recht vallen.

Alle vennootschappen, zoals beschreven in het Wetboek van vennootschappen, hebben ofwel een handelsactiviteit, ofwel een burgerlijke activiteit. Een vennootschap van advocaten bijvoorbeeld is dus een burgerlijke vennootschap, een vennootschap die bouwwerken doet is een handelsvennootschap. In beide gevallen kan het om dezelfde rechtsvorm gaan, bijvoorbeeld een bvba.

(Bron: Wikipedia)

Meest bekeken inhoud